Translation of “lose large” in Polish.
You should be aware that binary options are a high-risk investment with which you can win or lose large sums of money in very short periods.
Powinieneś wiedzieć, że opcje binarne są bardzo ryzykownymi nwestycjami, gdzie możesz wygrać lub stracić duże sumy pieniedzy w bardzo krótkim czasie.
During exercise, we lose large amounts of water, sodium and potassium, which means a significant drop in performance, and long-term impairment of the function of muscles and tendons.
Podczas wysiłku tracimy spore ilości wody, sodu i potasu, co oznacza znaczny spadek wydajności, oraz długotrwałe upośledzenie funkcji mięśni i ścięgien.
Suggest an example.
Other results.
As a result, your body loses large amounts of salt when you sweat.
W rezultacie Wasze ciało przegrywa duże ilości soli, gdy you sweat.
In this case, it is possible to lose a large number potential subscribers.
W tym przypadku, można stracić dużą liczbę potencjalnych użytkowników.
By not adjusting our portals and apps to these devices, we lose a large proportion of users.
Nie dostosowując naszych portali czy aplikacji webowych do tych urządzeń, tracimy sporą część użytkowników.
As a result of an inexperienced player can lose a large sum of money.
W wyniku niedoświadczonego gracza może stracić dużą sumę pieniędzy.
Excessive sweating can cause dehydration since you lose a large amount of water.
Nadmierne pocenie może spowodować odwodnienie, ponieważ następuje wówczas znaczna utrata wody.
We lose daily large volumes of it through natural evaporation, sweating and excretion.
Codziennie tracimy duże jej ilości przez naturalne parowanie, pocenie się i wydalanie.
You could lose a large part of your family here if you’re not careful.
Możesz stracić rodzinę, jeśli nie zachowacie ostrożności.
Honestly, you young people would lose a large intestine if it wasn’t attached to you.
Wy młodzi to i jelita byście pogubili jakby nie były przymocowane.
It is well known that when you block off your stomach through bariatric surgery, you can lose a large amount of weight quickly and effortlessly.
Dobrze wiadomo, że kiedy hamujesz swój żołądek z pomocą chirurgii bariatrycznej, można stracić dużą ilość masy szybko i bez wysiłku.
As early as at this stage we may lose a large part of this material, however, some of it is absorbed to the bloodstream.
Już na tym etapie stracić możemy sporą pulę surowca, jednak część zostaje przyswojona do krwiobiegu.
History knows such cases when parents simply did not give food to their fat children, who, nevertheless, did not lose their large size.
Historia zna takie przypadki, gdy rodzice po prostu nie dawali jedzenia swoim grubym dzieciom, które jednak nie straciły swoich dużych rozmiarów.
Moreover, before and after calving the cow does not eat much and she loses a large amount of liquids and electrolytes.
Ponadto, przed i po ocieleniu krowa nie pobiera zbyt wiele pokarmu oraz traci wiele płynów i elektrolitów.
Late in their lives, stars with masses up to eight times that of the Sun become red giants and lose a large amount of their mass in a dense stellar wind.
W późnym etapie swojego życia gwiazdy o masach do ośmiu mas Słońca stają się czerwonymi olbrzymami i tracą wielkie ilości masy poprzez gęsty wiatr gwiazdowy.
With its abundance, their beautiful large leaves lose their varietal color and become monophonic and green.
Dzięki swojej obfitości, ich piękne duże liście tracą barwę odmianową i stają się monofoniczne i zielone.
So if your website is not adapted to this type of user, you automatically lose a very large part of customers.
Jeśli zatem Twoja strona WWW nie jest przystosowana pod ten rodzaj użytkownika – automatycznie tracisz bardzo dużą część potencjalnych klientów.
Interestingly, Armytek Wizard is equipped with a battery over-discharge protection circuit, which prevents excessive battery consumption (totally discharged lithium cell can lose a large part of its capacity).
Co ciekawe, czołówka Armyteku została wyposażona w zabezpieczenie, które zapobiega nadmiernemu rozładowaniu baterii (zupełnie rozładowany akumulator litowy potrafi stracić dużą część swojej pojemności).
But, if you want to lose a large number of kilograms, it is better to engage with a trainer in the gym, because it is much more effective, alternating strength training with cardio exercises.
Ale jeśli chcesz stracić dużą liczbę kilogramów, lepiej angażować się z trenerem na siłowni, ponieważ jest to znacznie bardziej efektywne, naprzemiennie trenując siłę z ćwiczeniami cardio.
During the diet, the body loses a large amount of vitamins and necessary substances, the mood deteriorates, mental activity decreases and physical activity decreases.
Podczas diety organizm traci dużą ilość witamin i niezbędnych substancji, nastrój pogarsza się, aktywność umysłowa spada, a aktywność fizyczna maleje.
Possibly inappropriate content.
Examples are used only to help you translate the word or expression searched in various contexts. They are not selected or validated by us and can contain inappropriate terms or ideas. Please report examples to be edited or not to be displayed. Rude or colloquial translations are usually marked in red or orange.